Ultralam Střechy COMAX

Návrh konstrukce

Až s nástupem specializovaného softwaru na výpočty těchto konstrukcí dochází k mohutnému rozšíření vazníkových konstrukcí spojovaných styčníkovou deskou. Jejich použití tak již není vázáno pouze na typové konstrukce, ale uplatňuje se i u atypických konstrukcí. Obecně lze říct, že tyto vazníky představují ekonomicky výhodné řešení zastřešení pro rozpětí přibližně od 8 do 25m.

Pomocí moderního software je minimalizován čas potřebný na vlastní návrh konstrukce, pomocí 3D vizualizací jsou průběžně kontrolovány tvary vazníků, zatížení vazníků a optimalizován návrh dimenzí dřevěných prvků vazníku, velikost a umístění styčníkových desek. Software rovněž generuje potřebnou výrobní dokumentaci a výpisy materiálu.

Používané specializované softwary nabídnou tvar vazníku, členění diagonál a generují podle zadání projektanta zatížení konstrukce. Ze stálých zatížení jsou zadávána zejména zatížení od krytiny a podhledu. Z nahodilých zatížení pak zatížení sněhem podle ČSN EN 1991-1-3 v závislosti na místě stavby pro 1 až 8 sněhovou oblast (0,75 – 4,0 kN/m2) a zatížení větrem podle ČSN EN 1991-1-4 a případná další užitná zatížení.

Pozor! Jednoduchost ovládání návrhových programů může působit dojmem, že dokumentaci včetně statického výpočtu mohou zvládnout i osoby bez potřebné kvalifikace a zkušeností. Proto je však potřebné projektovou dokumentaci kontrolovat autorizovanou osobou (autorizovaným statikem) nejlépe s praxí v oboru dřevěných konstrukcí.

Ke každému projektu přistupujeme v našich projekčních kancelářích individuálně a s maximální zodpovědností a pečlivostí. Snažíme se pro zákazníka najít optimální řešení pro jeho zadání.

Závěrem je třeba upozornit mnohdy nesmyslný tlak na cenu díla ze strany objednatele. Je tak zpracováváno několik cenových nabídek, každá však podle individuálního návrhu zhotovitele. Nakonec jsou však většinou porovnávány pouze výsledné ceny, ne vlastní návrhy konstrukcí.

Mnohdy tak nejnižší cenu ve výběrových řízeních určují nekvalifikované návrhy, které nesplňují zásady norem a bezpečnosti konstrukcí. Často záleží na „odvaze“ projektanta zhotovitele, kam až se dá dotlačit při zlevňování konstrukce tím, že snižuje výpočtové zatížení a „ušetří“ na ztužení a zavětrování konstrukce.

Posouzení dřevěných profilů a styčníkových desek

Dřevěné vazníky se modelují v rovině jako samostatné rovinné konstrukce. Vnitřní síly působící v konstrukci se získávají většinou pomocí výpočetních postupů založených na výpočtu prutových konstrukcí pomocí metody konečných prvků.

Dimenze dřevěných prvků jsou posouzeny postupem podle zvolené normy, většinou ČSN EN 1995-1-1.

Styčníková musí zajistit přenos silových účinků z jednoho prvku do druhého.Jedna část posouzení se potom týká zabezpečení přenosu sil ze dřeva do desky přes zalisované trny, druhá část se týká přenosu sil v desce. Styky pomocí desek s prolisovanými trny se vyznačují také poměrně velkou tuhostí, která je po lepení jedna z nejvyšších u dřevěných konstrukcí.

Prostorové působení konstrukcí

Dřevěné vazníky jsou navrhovány jako rovinné příhradové soustavy, které jsou schopny spolehlivě přenášet pouze zatížení působící v rovině vazníků. Proto pro přenesení zatížení, jež působí mimo rovinu vazníků musí být do konstrukce střechy doplněna soustava příčných ztužidel, které spolu podélným zavětrováním správnou a bezporuchovou funkci celé konstrukce.

Pro výpočet sil působících na zavětrovací prvky stanovují různé používané normy přibližné postupy. Při konstrukci zavětrovacích prvků se především zapomíná na funkci zavětrování v rovině střechy. Zde přežívá chybný názor, že roznesení sil v rovině střechy zabezpečí záklop nebo laťování střechy. Pro správné řešení tohoto problému je nezbytné použití zavětrovacích vazníků do roviny střechy nebo použití ocelových zavětrovacích pásů.

Související normy

  • * ČSN EN 1059: Dřevěné konstrukce – Výrobní požadavky na prefabrikované příhradové nosníky se styčníkovými deskami s prolisovanými trny
  • * ČSN 73 1701: Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí, Změna a – 9/1990, Vydavatelství norem Praha 1990
Aktuality:
01.07.2015
V současné době hledáme pracovníky na následující pozice: - dělníky pro manuální práci do moderní výrobní haly Vlachovice - klempíře V případě zájmu pište a kontaktujte: Ing. Jiří Menšík (jiri.mensik@strechy92.cz, tel. 60316...
27.06.2014
     Dne 6. 12. 2013 navštívili naši výrobní halu ve Vlachovicích studenti VUT FAST Brno pod vedením pana Doc. Ing. Bohumila Straky, CSc. Při prohlídce jim byla předvedena výroba vazníků a opracování klasického krovu na obráběcím centru C...
29.04.2013
Vítáme Vás na nových internetových stránkách společnosi Střechy 92, s.r.o.. Na webu sice nadále pracujeme. Přesto je zde k nalezení dostatek informací o naší činnosti, technologiích a referencích.
Více aktualit
Projekt měsíce:
     Z realizovaných střech během měsíce března
Projekt měsíce
Další projekty